Verzoeken om Informatie

Algemene Product Eigenschappen

Vraag Antwoord
Sinds wanneer is het pakket op de markt? Indien van toepassing aangeven voor binnenland en buitenland.

2007

Kent het pakket exportmogelijkheden naar HTML, WORD, EXCEL, XML, etc.? Zo ja, dan graag specificeren.

Standard exports to excel and csv for all reports. Third party microsoft office integration available in AppStore

Is sprake van een openSource licentie? Dat wil zeggen of de broncode vrij beschikbaar is, aangepast en gedistribueerd mag worden.

Nee

Is een escrowregeling getroffen voor het pakket? Dat wil zeggen dat de broncode (source) in bewaring wordt gegeven bij een onafhankelijk escrow agent.

Ja

Wat zijn de kosten van de demo?

De demo is gratis

Hoelang kan de demoversie gebruikt worden?

3 maanden

Is een demoversie van het pakket beschikbaar en zo ja hoe lang kan de demo gebruikt worden en wat

Ja, er is een demo beschikbaar voor 3 maanden

Is er een demo versie beschikbaar?

Ja

Is de applicatie geschikt voor alle type klanten (groot/ klein, B2B/B2C, een Bedrijf/ Meerdere Business Units/afdelingen/ Meerdere bedrijven/ bedrijfsnamen)?

Ja

Is aanvullend maatwerk mogelijk op het standaard pakket?

Maatwerk is mogelijk. Op uurtarief en offerte.

Wordt het pakket direct en/of via dealers geleverd? Ingeval dealers graag verwijzen welke.

Direct

Is het pakket al eens getest door een derde, zo ja: door wie, wanneer en met welk resultaat.

Ja

Hoeveel gebruikers kunnen tegelijkertijd met het pakket werken (single-, Multi-user)?

Onbeperkt

Welke onderdelen van de Order to Cash keten worden door de applicatie ondersteund? ( bijv. alleen facturatie en Debiteurenbeheer of ook minnelijke incasso, schuldbewaking etc.)

Facturatie: Order omzetten in factuur: Nee (maatwerk). Factuur op basis van aangeleverde stamgegevens opmaken, versturen en beschikbaar stellen via website: JA). Debiteurenbeheer (segmentatie, issuemanagement, mediainzet, profielen, geavanceerde rapportages, dashboards, conversie naar Minnelijke Incasso, Externe koppelingen via webservices). Minnelijke Incasso (binnen debiteurenbeheer exclusief en separaat pakket inclusief administratie module)

Taal pakket (gebruikers interface)

De interface kan in alle talen worden ingesteld

Is het pakket onderdeel van een ander pakket?

Nee

Taal handleiding (papier / pdf)

Engels en Nederlands

Functionaliteit t.a.v. multi-currency

Aanwezig

Bedienen van de Software

Vraag Antwoord
Zijn de online helpteksten aanpasbaar door de gebruiker?

Ja

Kent het pakket een querytool of rapportgenerator? Kan de gebruiker zelf op eenvoudige wijze rapportages samenstellen.

Ja. De standaard salesforce-rapportgenerator heeft voor rapportage toegang tot alle velden in alle tabellen.

Zijn geen overbodige gegevens zichtbaar in menu’s en schermen? Zoals opties die uitgeschakeld zijn maar wel zichtbaar voor de gebruiker?

Ja

Kan per tabel aangegeven worden door de gebruiker welke kolommen getoond worden op schermen?

Ja

Zijn er geen harde fouten aanwezig in de software?

Nee

Zijn alle meldingen in de Nederlandse taal? (zoals systeemmeldingen)

Ja

Beschikt het pakket over invoer wizards? Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een nieuw bedrijf of voor de jaarafsluiting.

Ja

Beschikt het pakket over online helpteksten?

Ja

Wordt bij een invoerveld en/of scherm direct de juiste helptekst getoond als gekozen wordt voor opvragen help informatie.

Ja

Zijn er sorteermogelijkheden bij uitvoer op het scherm en kunnen kolommen verschoven worden door de gebruiker?

Ja

Zijn de online helpteksten contextgevoelig?

Ja

Betalingsafspraken

Vraag Antwoord
(Automatisch) betalingsschema’s maken en opvolgen

Per individuele debiteur kunnen betalingsregelingen in het systeem worden toegevoegd.

Het vastleggen van betalingsafspraken

 Door een kredietprobleem te creëren met de categorie belofte

Het bewaken van betalingsafspraken

Door de problemen in het systeem te beheren

Beveiliging en Verificatie

Vraag Antwoord
Wat zijn de mogelijkheden voor toegangsbeveiliging intern en security maatregelen voor externe toegang?
  • Verisign certificatie
  • SSL protocol
  • Username
  • Password
Welke auditrapportages zijn opgenomen in het pakket?

Zie afzonderlijke beveiligingsdocumentatie die door Salesforce moet worden geleverd.

Wordt bij alle mutaties de gebruiker bijgehouden? Zodat achteraf de gebruiker van een bepaalde mutatie eenvoudig getraceerd kan worden.

Ja

Is er een audittrail van alle mutaties? (Wijzigen en verwijderen bijhouden van instellingen, basisgegevens en transacties)

Zie afzonderlijke beveiligingsdocumentatie die door Salesforce moet worden geleverd.

Zijn rapportages dermate beveiligd dat er geen gegevens beïnvloed kunnen worden? Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als rapportages via Excel of Word aangemaakt worden.

Ja, als het in pdf formaat wordt geexporteerd

Is een backup mogelijkheid van de data opgenomen binnen het pakket?

Zie afzonderlijke beveiligingsdocumentatie die door Salesforce moet worden geleverd.

Is er een beveiliging dat geen (basis)gegevens verwijderd worden waarop (financiële) transacties zijn geboekt?

Ja, er is toegang tot basisgegevens

Tot op welk niveau is scheiding van data mogelijk?

Volledig rollen en rechten instelbaar

Zijn er meerdere gebruikersniveaus in te stellen met verschillende rechten (zo ja, welke en op welk niveau)?

Er zijn 4 verschillende groepen gebruikers met verschillende rollen en rechten:

  1. Creditmanagers die verantwoordelijk zijn voor het hele aanmaningsproces,
  2. Credit Issue managers die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van problemen die betaling verhinderen,
  3. Rapporterende gebruikers die toegang hebben tot een aantal rapporten op basis van hun managementverantwoordelijkheden
  4. Kijkers die informatie nodig hebben over debiteuren en uitstaande bedragen zonder betrokken te zijn bij het kredietmanagementproces zelf.
Welke voorwaarden worden gesteld aan gebruikersnaam en wachtwoord? - Minimale lengte gebruikersnaam - Minimale lengte wachtwoord - Wachtwoord niet zichtbaar opgeven - Wachtwoord versleuteld opslaan"

Zie afzonderlijke beveiligingsdocumentatie die door Salesforce moet worden geleverd.

"Op welke wijze hebben gebruikers toegang tot de applicatie? Veelal is sprake van een gebruikerscode en wachtwoord. Er kunnen ook aanvullende eisen gesteld worden aan toegang, zoals een speciale toegangscode die per SMS wordt ontvangen door de gebruiker.

Zie afzonderlijke beveiligingsdocumentatie die door Salesforce moet worden geleverd.

Wordt inloggen geblokkeerd na enkele foutieve pogingen en is er een logging van alle inlogpogingen?

Ja

Welk autorisatiemodel wordt gehanteerd? Tot op welke niveau is autorisatie mogelijk? En hoe werkt dit in combinatie met Active Directory?

Online: rechten en rollen alle functionaliteiten

Onsite: Active Directory mogelijk

Contactgegevens Leverancier

Vraag Antwoord
Kort omschrijving van het product

Customer Credit Management: een proactieve benadering van het credit management beleid door dynamische inzet van het platform binnen de organisatie. Door het kiezen van een juiste segmentatie, inzet van de juiste media en snelle oplossing van issues door de juiste afdeling worden de DSO en de opvolgingskosten verlaagd terwijl de klanttevredenheid en de medewerkertevredenheid toeneemt. Missie: hoogste kwaliteit customer credit management platform leveren tegen de laagst mogelijke prijs. Claim: door inzet van het MaxCredible Credit Management platform wordt het geld 50% eerder ontvangen tegen 50% lagere kosten. Support Claim: alle busines cases bij klanten.

Land

Nederland

Naam aanbieder

MaxCredible

Jaar van oprichting

2000

Welke support vormen worden geboden en wie verzorgt deze dan?

Intern

Aantal vaste medewerkers (Uitgedrukt in FTE’s)

10 exclusief het Salesforce service team en een on and off shore devolpmentteam 
 

Hoeveel medewerkers (uitgedrukt in FTE's) zijn werkzaam op de helpdesk?

4

Welke helpdesk faciliteiten worden geboden en wat zijn de openingstijden van de helpdesk?

Mail en telefoon zijn de meest gebruikte faciliteiten voor de helpdesk.

Tussen 8:30 en 18:00 is de helpdesk beschikbaar. 

Contactpersoon verkoop

Kees Jan Kortenhoeven:

Tel: +31 85 130 38 31

Email: sales@maxcredible.com

Zijn er mogelijkheden om site visits bij bestaande klanten te doen?

Ja, op aanvraag

Is er een privacy reglement? Oftewel hebben medewerkers getekend voor geheimhouding

Ja, is voorzien in het werknemers contract

Adres

Johan Huizingalaan 400 

Zijn referenties opvraagbaar?

Ja, bij Vier Leeuwen Incasso, KONE, BT en bij PostNL

Welke waarborgen zijn er voor de continuïteit van het bedrijf?

Eigen vermogen

Postcode en woonplaats

1066 JS, Amsterdam

Is een customerportal aanwezig voor bestaande cliënten?

Toegang kan worden verleend door de Customer responds portal ''Mijn Damen'' en door een gebruikerslicentie. 

Controle Kredietwaardigheid

Vraag Antwoord
Koppeling met kredietverzekeraars, zoals Atradius, Coface, Euler Hermes, etc. Zo ja, graag specificeren met welke kredietverzekeraar(s).

Is mogelijk met de applicatie van de leverancier 

Koppeling met Bureau Kredietregistratie (BKR)

Is mogelijk met de applicatie van de leverancier 

Koppeling met Graydon

Is mogelijk met de applicatie van de leverancier 

Koppeling met D&B

Is mogelijk met de applicatie van de leverancier 

 

Koppeling met Experian

Is mogelijk met de applicatie van de leverancier 

Het opgeven van een kredietlimiet per klant en het bewaken daarvan bij orderintake.

Ja

Correspondentie

Vraag Antwoord
Het vanuit de software opstellen en verzenden van sms berichten

App necesarry for sending

Direct link with all correspondence

Ja

Het vervaardigen van aanmaningen per post en per email

Ja

Verzenden documenten indien printen is uitbesteed (hardcopy en/of digitaal)

Ja

Het vervaardigen van rekeningoverzichten per post en per email

Ja

Archiveren documenten

Ja

Het vervaardigen van brieven per post en per email

Ja

Selecteren en aanmaken documenten (factuur, aanmaning, pre-incasso, brief)

Ja

Het vanuit de software opstellen en verzenden van brieven

Ja

Het vanuit de software opstellen en verzenden van e-mails

Ja

Vastleggen van notities, zoals deze tijdens telefoongesprekken plaatsvinden, die tevens in de betreffende dossiers terecht komen.

Ja

Dossiervorming

Vraag Antwoord
Dossiers automatisch vullen vanuit de boekhouding

Nee

Vastleggen van klantendossiers

Ja

Dossiers automatisch vullen met verstuurde correspondentie

Ja

Handmatig verrijken van dossierinformatie

Ja

Koppelen documenten, emails etc. aan vorderingen: - Automatisch - Handmatig

Handmatig

Extra Functionaliteiten

Vraag Antwoord
Houd wijzigingen bij om specifieke wijzigingen op te sporen

Tijdelijke Salesforce-logboeken

Elektronische handtekening per verantwoordelijke (plaatje op debiteurniveau)

Saleforce flow

Proforma facturen

Afhankelijk van de klantdefinitie

Audit trail van alle wijzigingen met betrekking tot instellingen, basisgegevens en transacties

Tijdelijke Salesforce-logboeken

Auditrapporten (ISO, enz.)

Om onderzocht te worden

koppeling met BI systemen

Wave/Heroku

Implementatie

Vraag Antwoord
Hoe is de opleiding geregeld?

Face to face, Webased and computerbased.

Aanmaken documenten templates (doorlooptijd max. 2 werkdagen) - Document maken op basis van bestaand template - Nieuw template aanmaken

Ja

Wie verzorgt de installatie van het pakket?

Implementatie wordt verzorgd door MaxCredible tegen een vaste vergoeding. Dit geld ook voor trainingen. Zie prijslijst https://maxcredible.secure.force.com/solutions. Tijdens de implementatie is de helpdesk ook bereikbaar voor vragen. De software bevat ook een module-businesscase. Dit om resultaten te plannen en te evalueren.

Wat is de gemiddelde duur van een implementatie?

48 uur. Implementatie bestaat uitsluitend uit het stellen van parameters en het definiëren van communicatietemplates op basis van de huidige creditmanagementstrategie. Finetuning vindt direct plaats. Consultancy over de Credit Management-strategie vindt doorgaans plaats vóór implementatie. Dit kan worden geleverd door MaxCredible of door externe adviesbureaus.

Welke documentatie wordt bij het pakket geleverd?

10 demo video's.

Contextuele uitleg door met de muis over velden te zweven.

Is sprake van webbased/computerbased training?

Face to face, Webased and computerbased.

Wordt dataconversie uitgevoerd voor de klant? Zo ja, voor welke systemen.

Nee

Is het inrichten van nieuwe klanten mogelijk via een Wizard?

Ja

Is geautomatiseerde business case generatie per klant beschikbaar?

Ja

Hoe is de implementatie geregeld? Welke rol speelt bijvoorbeeld de producent van het pakket of een dealer.

De implementatie van het systeem wordt gecontroleerd door de admin van de klant.

Installatie en techniek

Vraag Antwoord
Welke eventuele beperkingen in aantallen kent het pakket?

Geen limieten 

Welke databases worden ondersteund door het pakket?

Salesforce platform

Terminal Server ondersteuning mogelijk? Kan de applicaties bijvoorbeeld via internet toegankelijk worden gemaakt voor externe gebruikers via een Terminal Server programma? In dit verband wordt vaak gesproken over Web enabled.

 

Na

Kan het pakket op server (of lokale PC) van de cliënt geïnstalleerd worden? Het gaat erom dat het pakket lokaal geïnstalleerd kan worden.

nee

Welke configuratie eisen worden gesteld aan de applicatie?

Na

Wordt pakket aangeboden via het ASP/SAAS model? ASP staat voor Application Service Providing. SAAS staat voor Software as a Service. In dit geval wordt het pakket niet lokaal geïnstalleerd.

Ja

Wat is de ontwikkel taal waarin het pakket is gebouwd?

Apex

Onder welke besturingssystemen draait het pakket?

Salesforce platform

Welke software eisen worden gesteld? Bijvoorbeeld de noodzaak van de aanwezigheid van Microsoft Excel voor het vervaardigen van rapporten.

Geen

Schaalbaar (hoge aantallen/hoge transacties)

Ja

Is sprake van een web(based) applicaties? Het gaat erom of de applicatie speciaal is ontworpen en gebouwd om via internet te gebruiken.

Ja

Klachtenmanagement

Vraag Antwoord
Is er een functie om klachten te registeren

Kredietproblemen maken deel uit van het systeem en kunnen per factuur of meerdere facturen worden aangemaakt.
Afhankelijk van de workflow-instellingen, wordt de workflow automatisch in de wacht gezet wanneer een factuur wordt betwist.
Opvolging (op datum / per klant / per geschil /…) hangt af van de wensen van de klant.
Er zijn onbeperkte geschillen voorzien.
De oplossingstijd kan per probleemcategorie worden ingesteld.
Per uitgiftecategorie kan worden bepaald of de facturen automatisch in het systeem worden geblokkeerd of niet.
Wanneer er een geschil ontstaat, hangt het af van de wensen van de klant wie er wordt geïnformeerd.
Er zijn verschillende rapporten beschikbaar voor geschillen.
Indien nodig kunnen bij geschillen meerdere workflows worden gemaakt. Zie salesforce-functionaliteiten.

Kunnen facturen zowel in de Creditmanagement systeem als in het bronsysteem automatisch geblokkeerd worden

Nee

Zijn op issues gebaseerde workflows beschikbaar?

Ja

Kunnen escalaties op issues gedefinieerd worden?

Ja

Kunnen tijd en kosten gemeten worden

Ja

Kan de gebruiker zelf klachten, oorzaken en oplossingen in de software toevoegen.

Systeem adm. kan kredietproblemen (klachten en oorzaken van klanten) toevoegen. Oplossingen zijn standaard MaxCredible / salesforce-functionaliteit.

Worden klachten automatisch op datum bewaakt?

Ja

Klanten Portaal

Vraag Antwoord
Kunnen klanten Issues aanmaken?

Ja

Terugmelden feedback debiteur via opdrachtgever-portal

Ja

Kopie factuur opvragen

Ja: Customer Responds Site

Details op debiteuren portal kunnen tonen

Ja

Berichten op debiteuren portal

Ja

Meertalige Klanten Respons Systeem

Ja

Is klanten toegang mogelijk via een standaard website/ customer respons site?

Ja

Betaalmogelijkheden via debiteuren portal

Ja

Koppelingen

Vraag Antwoord
Koppeling ERP systemen (zo ja, specificeren met welke systemen)

Alle

Export vordering naar extern incassobureau

Ja

Beschrijving van de standaard aanwezige interface mogelijkheden

Salesforce API's

Het opvragen van een kopie van een factuur

Ja

Is het platform ingericht voor klanten met standaard input? Kan deze worden overschreven indien de klant dit wenst? Is het platform daarmee dus altijd direct operationeel?

Ja

Verwerken ingelezen score gegevens

Ja CCMS

Wat zijn de mogelijkheden om uw product te koppelen met webservices? Welke koppelingen met bestaande IT-architecturen (vooral met open standaarden) zijn al gerealiseerd?

D-Basics, PSP's. Verder Paypermail en paymentplatforms op basis van Buckaroo, Ogone, Amex. Webservices om diverse informatie op debiteur-, factuur, en issueniveau, uit te wisselen met willekeurige partijen. Veel informatie wordt in voorliggende systemen verzameld en met de openstaande posten geimporteerd. Op basis van die info worden in Maxcredible vervolgacties getriggerd. Acceptemail in process.

Verzenden bankbestanden (betalingen) - welke bankinterfaces? (Klimop, Automatische Incasso)

Ja externe app nodig

Verwerken externe data t.b.v. verrijking

Maatwerk obv bestaande webservice en datainjectie in importproces voor CCMS

Verwerken ingelezen factuurinformatie

Ja CCMS

Terugmelden resultaten van ingelezen batches (verwerkt, geslaagd, e.d.)

Ja

Aanleveren facturen en (e-)mandaat gerelateerde informatie (SEPA) via interface: - betaalmoraal (persona/profiel meegeven) - initiële reeds gekozen betaalwijze

Mogelijk via variabele velden (customer options)

Koppeling boekhoudsystemen (zo ja, specificeren met welke systemen)

Alle

Koppeling met Business Intelligence systeem (zo ja, specificeren met welke systemen)

Met elk Business Intelligence systeem

Koppeling klachten registratiesystemen (zo ja, specificeren met welke systemen)

Salesforce

Koppeling met incassosystemen en/of incassobureaus (zo ja, specificeren met welke systemen)

Ja, voor alle excel

Kosten

Vraag Antwoord
Wat zijn de kosten van dataconversie?

Na

Wat zijn de eenmalige (aanschaf, licentie)kosten van het pakket? Graag specificeren en niet antwoorden “op aanvraag” of “ afhankelijk van situatie” of iets dergelijks."

Na

Wat zijn de kosten van opleiding en training?

 460,- the users  / 800,- administrator

Met welke overige kosten moet rekening worden gehouden? Bijvoorbeeld andere software die noodzakelijk is om met het pakket te kunnen werken.

Nee

Hoe zijn de implementatiekosten opgebouwd?

 1600,- per administration

Hoeveel bedragen de periodieke kosten, zoals onderhoud en updates? Graag specificeren en niet antwoorden “marktconform” of iets dergelijks.

Na

Overige

Vraag Antwoord
In hoeverre voorziet de applicatie in een geïntegreerde kennisbank?

Alle data wordt op debiteur en factuurniveau in de onderliggende sql database vastgelegd en vormt daardoor een kennisbank die zowel via ingebouwde als externe rapportagetools informatie verstrekt.

Kunnen meerdere afdelingen eenvoudig ontsloten worden (bijv. sales versus de afdeling debiteurenbeheer)?

Ja

Worden business cases per klant automatisch gegenereerd op basis van de inrichting aan de hand van de wizard?

Ja

Routering van klantvragen, business rules inrichten

Ja, CCMS

Voorbereiden en uitvoeren champions challenger proces

Ja. Challenger opties (uittesten van scenario’s in vergelijking tot de huidige aanpak mogelijk).

Kunnen meerdere administraties tegelijkertijd bediend worden?

Ja

Welke mogelijkheden zijn er in het systeem voor het registreren en monitoren van het behandelproces? Geef een "best practice" voorbeeld van een procesflow vanuit de applicatie

Het systeem voorziet hierin door definitie van specifieke opvolgingsprofielen waarop zgn "workflowrules" van toepassing zijn en het gebruik van specifieke issuecategorieen voor de (bij)sturing van het proces. Ht profiel geeft de standaard acties in de tijd aan, de "regels" wat er moet gebeuren als zich bepaalde events voordoen zoals een (deel)betaling, een bepaalde issue die is aangemaakt voor de debiteur of juist niet gesloten (bv bij niet tijdig ontvangen van informatie), het verstrijken van een bepaalde periode na een actie uit het profiel  waarbij al dan niet rekening wordt gehouden met het feit of het proces on hold is gezet. Voorbeeld : automatische melding van overschrijding betalingstermijn van een regeling of een individuele betalingstoezegging.

Mogelijkheden van realtime gegevensverwerking, zodat informatie bijvoorbeeld direct opvraagbaar is door andere gebruikers.

Dataupload afhankelijk frequentie. Totale applicatie realtime.

Event-gedreven verwerking van klantvragen

Ja, CCMS

Is geïntegreerde outsourcings- en co-sourcings functionaliteit standaard beschikbaar?

Ja

Zijn rolgedreven takenlijst beschikbaar?

Ja

Selecteren en valideren facturen / vorderingen voor overdracht naar Minnelijke Incasso

Ja

Rapportages

Vraag Antwoord
Vergelijken resultaten optimaliseren behandelplan

Ja

Uitvoeren opdrachtgever KPI analyse en aanlevering voor opdrachtgever portal

Salesforce rapporten en dashboard

Een rapportage van DSO (Days Sales Outstandig) vervaardigen

Ja

Op welke manier(en) wordt de cashflow forecast berekend (vervaldatum, historisch betalingsgedrag of anders).

Ja, definitie kan in rapportage worden geïmporteerd

Een liquiditeitsprognose vervaardigen

Ja, definitie kan in rapportage worden geïmporteerd

Worden meerdere DSO berekeningsmethoden ondersteund

Ja

Kunnen rapportages dynamisch gegenereerd worden?

Ja

Beschikt de applicatie over d mogelijkheid 'master-accounts' aan te maken met eenduidige overview over meerdere Business Units en Opdrachtgevers/klanten?

Ja

Diverse analyses en rapportages op branche/ marktsegment niveau

Salesforce rapporten en dashboard

Rapportage mogelijk van klachten?

Ja

Diverse ad hoc analyses en opdrachtgever rapportages

Ja. Dynamische en statische rapportages geven realtime inzicht

Kunnen best practices vastgesteld worden door standaardisatie en rapportage?

Ja

Worden profiel efficiency, media efficiency, etc. gemeten en automatisch gerapporteerd?

Ja

Grafische weergave van rapportages?

Ja

Kent de applicatie een centrale opbouw van kennis en beschrijvende wetenschap met betrekking tot het beïnvloeden van betaal gedrag?

Ja

Zijn de indicatoren DSO en kosten van opvolging in de software direct verbonden met de acties in organisatie, segmentatie en communicatie?

Ja

Historie van betaalde facturen opvraagbaar

Ja

Een ouderdomsanalyse met zelf in te delen ouderdomstermijnen

Salesforce rapporten en dashboard

Wordt de issue Resolutie tijd per afdeling en per persoon automatisch gemeten en gerapporteerd?

Ja

Kan de gebruiker zelf eenvoudig maatwerk rapporten maken (aanwezigheid rapportgenerator).

Salesforce rapporten en dashboards

SAAS-model

Vraag Antwoord
Hoe is de (toegangs)beveiliging geregeld?

Zie aparte beveiligingsdocumentatie van Salesforce. Alle wijzigingen in de set-up (+ configuratie) kunnen doorlopend worden doorgevoerd.

Hoe is de exit strategie geregeld? Op welke wijze kunt u over uw gegevens beschikken als u het contract opzegt of als de ASP aanbieder onverhoopt ophoudt te bestaan?

 Datadump

Hoe is de backup geregeld?

Zie afzonderlijke beveiligingsdocumentatie van Salesforce

Steeds meer toepassingen worden via internet aangeboden via het SAAS model. Voor toepassingen die via internet draaien volgens het SAAS model zijn de volgende specifieke eigenschappen opgenomen.

SAAS-> toegang via browser. Modules: F&D inclusief Incasso/ Incasso plus Administratie separate module. Geen kosten op het moment dat de functionaliteit toegevoegd wordt (in 90% van de gevallen) aan het platform. Afgelopen tien jaar is licentie prijs niet verhoogd, terwijl er upgrades zijn geweest. Ergo de prijs is verlaagd. Maatwerk dat niet toegevoegd wordt aan platform wordt op uurbasis geoffreerd. 

Welke partners zijn betrokken bij het ASP model? (zoals datacentrum)

Salesforce

Nadere toelichting SAAS model (bijv. Installatiemodel)

Salesforce documentaties 

Wat is de minimale contractduur?

3 jaar 

In enkele gevallen wordt hier vanaf geweken. 

Moet lokaal nog software geïnstalleerd worden? (behalve een webbrowser)

Nee

Scoring

Vraag Antwoord
Aanvraag score gegevens

Nee

Import score gegevens

Ja

Op basis van welke parameters kunnen klanten gescoord worden

Na

Support and Updates

Vraag Antwoord
Is een onderhoudsabonnement verplicht?

Nee. Het begint per startabonnement. Alle onderhoud is inbegrepen in het abonnementsgeld, evenals upgrades.

Wanneer gaat een onderhoudsabonnement in?

Na

Wat is begrepen in een onderhoudsabonnement?

Na

Wat is de gemiddelde wachttijd op de helpdesk?

15 minuten 

Welke garantie wordt geboden?

Antwoord binnen 4 werkuren

Updates

Vraag Antwoord
Wie installeert de updates? Bijvoorbeeld automatisch via internet of via een installatie wizard.

Naar de org gepusht

Hoe worden updates beschikbaar gesteld?

Naar de org gepusht

Verschijnen er regelmatig updates met nieuwe functionaliteit? En wat is de frequentie daarvan?

Ja

Workflow Management

Vraag Antwoord
Is het mogelijk Business rules in te stellen: het al dan niet automatisch beslissingen nemen op basis van bepaalde parameters

Ja. Voorbeeld: als de uitstaande bedragen de kredietlimiet overschrijden, wordt een vooraf gedefinieerd bericht met daarin de uitstaande bedragen, kredietlimiet en delta naar de interne accountmanager van de betreffende klant gestuurd.

Kan workflow volautomatisch ingesteld worden (bijv. meerdere contactpersonen / afdelingen bij klachten).

Ja

Kan binnen de applicatie gebruik gemaakt worden van geprefereerde en/of alternatieve bericht soorten op behandelplan niveau?

Ja

Inrichten behandelplan voor opdrachtgever - keuze uit diverse behandelplannen - inrichting afspraken tabellen m.b.t. behandeling - mogelijkheid voor dynamisch behandelen (traject keuze afh. van scores etc.)

Ja

Kunnen gebruikers zelf acties aanmaken

Ja